A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công khai cấp phát dự toán năm 2018 và công khai quyết toán quý 1 năm 2018

Công khai cấp phát dự toán năm 2018

 PHÒNG GD & ĐT TP.PR-TC

TRƯỜNG TH.ĐÔNG HẢI 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 01 /QĐ-THĐH2

ĐôngHải, ngày  15 tháng  01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2018

của trường Tiểu học Đông Hải 2

 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-PGDĐT ngày 11 tháng 1 năm 2018 của PGDĐT  Thànhphố Phan Rang –Tháp Chàm về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018.

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hiệu Trưởng:

          Xét đề nghị của bộ phận bộ phận kế toán trường Tiểu học Đông Hải 2;

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán năm 2018 của trường tiểu học Đông Hải 2 (theocác biểu đính kèm)

        Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

        Điều 3. Các bộ phận kế toán, tài vụ, văn phòng, các thành viên của trường TH Đông Hải 2, tổ chức thực hiện Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:

- Cơ quan tài chính cùng cấp;

- Đơn vị dự toán cấp trên;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu :VT, ...

            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

HUỲNH THỊ VĂN

 

 

 

(Mẫu số 01/QĐ-CKNS ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC

ngày 15  tháng 6  năm 2017 của Bộ Tài chính)

 

    PHÒNG GD & ĐT TP.PR-TC

   TRƯỜNG TH.ĐÔNG HẢI 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:   02/QĐ-THĐH2

ĐôngHải, ngày  5 tháng  04  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Quý I/2018

của trường Tiểu học Đông Hải 2

 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết địnhsố 2547/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch UBND Thànhphố Phan Rang –Tháp Chàm về việc phân cấp thẩm quyền quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

          Xét đề nghị của bộ phận tài vụ trường Tiểu học Đông Hải 2;

 

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Quý 1 năm 2018 của trường tiểu học ĐôngHải 2 (theocác biểu đính kèm)

        Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cơ quan tài chính cùng cấp;

- Đơn vị dự toán cấp trên;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu :VT, ...

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

HUỲNH THỊ VĂN

         Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng/Trưởng phòng Tài chính (Kế hoạch Tài chính) và các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./

 

 

CKTC quý 1 nam 2018.xls

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết